กรมวิชาการเกษตร ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ (เขต 8) ~


กรมวิชาการเกษตร
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ (เขต 8)
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาวิชาพณิชยการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับรับ – ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภท และจัดส่งหนังสือ เอกสาร ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เก็บ และค้นหาหนังสือ และช่วยร่างหนังสือโต้ตอบ พิมพ์ ตรวจทาน และคัดเวียนหนังสือ เอกสาร ติดต่อประสานงานต่าง ๆ
2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ทดสอบความรู้ในการปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณ อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน
– ทักษะ

วิธีการประเมิน :


– สมรรถนะ
1. ความรับผิดชอบ 2. ความละเอียดรอบคอบ 3. ความถูกต้องของงาน 4. ความซื่อสัตย์ 5. มนุษยสัมพันธ์
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์

เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่า เป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ถึง วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2559
ประกาศรับสมัคร :
Website : http://www.oard8.go.th


ร่วมแสดงความคิดเห็น
Next Postมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักตรวจสอบภายใน/ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักตรวจสอบภายใน/ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ~


มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
70 ม.4 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          
ชื่อตำแหน่ง : นักตรวจสอบภายใน/ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
อัตราเงินเดือน : 18,000/11,280 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : – ปวช.
– ปวส.
– อนุปริญญา
– ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน
สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาบัญชี/การเงิน/เศรษฐศาสตร์
————-
ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ระดับ ปวช.(ทุกสาขาวิชา)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามประกาศ
วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
รายละเอียดตามประกาศ
วิธีการประเมิน : รายละเอียดตามประกาศ
– ทักษะ
รายละเอียดตามประกาศ
วิธีการประเมิน : รายละเอียดตามประกาศ


– สมรรถนะ
รายละเอียดตามประกาศ
วิธีการประเมิน : รายละเอียดตามประกาศ

เกณฑ์การประเมิน : รายละเอียดตามประกาศ
เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ถึง วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2559
ประกาศรับสมัคร :
Website : http://department.kru.ac.th/kru_person/


ร่วมแสดงความคิดเห็น
Previous Postกรมวิชาการเกษตร ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ (เขต 8)


Next Postโรงพยาบาลอุดรธานี ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นายช่างเทคนิคโรงพยาบาลอุดรธานี ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นายช่างเทคนิค ~


สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          
ชื่อตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นายช่างเทคนิค (โรงพยาบาลอุดรธานี)
อัตราเงินเดือน : บาท
ประเภท : เทคนิค,บริหารทั่วไป,
จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : – ปวส.
– ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ

– ทักษะ


– สมรรถนะ

เกณฑ์การประเมิน :
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559
ประกาศรับสมัคร :
Website : http://www.udh.go.th


ร่วมแสดงความคิดเห็น
Previous Postมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักตรวจสอบภายใน/ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด


Next Postวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ ~


สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          
ชื่อตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครู (วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน)
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ตามประกาศรับสมัคร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามประกาศรับสมัคร
วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ตามประกาศรับสมัคร
วิธีการประเมิน : ตามประกาศรับสมัคร
– ทักษะ
ตามประกาศรับสมัคร
วิธีการประเมิน : ตามประกาศรับสมัคร


– สมรรถนะ
ตามประกาศรับสมัคร
วิธีการประเมิน : ตามประกาศรับสมัคร

เกณฑ์การประเมิน : ตามประกาศรับสมัคร
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ถึง วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2559
ประกาศรับสมัคร :
Website :


ร่วมแสดงความคิดเห็น
Previous Postโรงพยาบาลอุดรธานี ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นายช่างเทคนิค


Next Postเร่งเช็คบิล 611 คดีทุจริตใน ศธ.เร่งเช็คบิล 611 คดีทุจริตใน ศธ. ~


…..

“สุรเชษฐ์” ไล่บี้สอบทุจริต 611 เรื่อง เผยเตรียมสอบวินัยย้อนหลังอดีต ผอ.องค์การค้าฯ กรณีชุดนักเรียนค้างสต๊อกตั้งแต่ปี 2543 พร้อมชง สกอ.ฟันวินัยรองอธิการบดี ม.มหาสารคาม และ เจ้าหน้าที่ 3ราย ให้ออกจากราชการ ฐานใช้เอกสารปลอมเบิกเงิน 13 ล้าน

วันนี้ (14 มิ.ย.) ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนแก้ปัญหาทุจริตของ ศธ. ที่มี พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ. เป็นประธาน เมื่อเร็วๆนี้ ที่ประชุมได้รายงานความก้าวหน้าการตรวจสอบปัญหาทุจริตที่มีอยู่ 611 เรื่อง ของ 10 หน่วยงานในศธ.พบว่า มีการแก้ไขปัญหาไปแล้วกว่า 170 เรื่อง คิดเป็น 30% ส่วนเรื่องที่เหลืออยู่ระหว่างตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง และตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย รวมถึงรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีอาญาต่อไป ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รับรายงานว่า คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยได้มีมติ ให้รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเจ้าหน้าที่ 3ราย ให้ออกจากราชการ กรณีทุจริตเบิกเงินล่วงหน้าโดยใช้เอกสารปลอม จำนวน 13 ล้านบาท แต่ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการยื่นอุทธรณ์คำสั่งมายังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)


ดร.ชัยยศ กล่าวต่อไปว่า สำหรับปัญหาทุจริตที่อยู่ในความสนใจของสังคม เช่น ธุจกิจจัดซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ขณะนี้เสนอให้คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) พิจารณา 11 ราย แต่ในบางพื้นที่ก็ได้รับการแก้ไขปัญหาไปแล้ว และบางพื้นที่มีการสอบสวนเสร็จแล้วและได้สั่งลงโทษให้ไล่ออกและปลดออกจากราชการ คือ ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดนนทบุรี แต่ได้มีการยื่นขออุทธรณ์มายัง ก.ค.ศ. แต่ ก.ค.ศ.มีมติไม่รับอุทธรณ์ยืนยันให้ลงโทษตามที่สอบสวนไว้ ทั้งนี้ ครูคนไหนที่มีปัญหาเรื่องสหกรณ์ออมทรัพย์ครูให้แจ้งข้อมูลมาได้ ซึ่ง ศธ.พร้อมจะไปสอบสวนเพิ่มเติมให้ เพื่อคืนความเป็นธรรมแก่ครู

รองปลัด ศธ.กล่าวต่อไปว่า ส่วนกรณีชุดนักเรียนองค์การค้า ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ที่ค้างสต๊อกอยู่ในโกดัง ประมาณ 780,000 ชุด ตั้งแต่ปี 2543 ซึ่งผลสอบสวนเสร็จแล้ว โดยคณะกรรมการฯ มีความเห็นให้ดำเนินการทางวินัยกับผู้ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ อดีต ผอ.องค์การค้าฯ และเจ้าหน้าที่ ย้อนหลังตั้งแต่ปี 2543 ด้วย แม้บางคนจะอายุมากเจ็บป่วยก็ไม่ละเว้นต้องรับผิดชอบ เพราะมีการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องว่าสาเหตุใดถึงไม่ยอมนำชุดนักเรียนที่ค้างอยู่ในสต๊อกออกจำหน่าย

ดร.ชัยยศ กล่าวด้วยว่า ทั้งนี้ มีประเด็นที่ประชุมหยิบยกขึ้นมาพิจารณาเพิ่มเติมใหม่อีก 2 เรื่อง ได้แก่ 1.กรณีสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้จัดให้มีการมอบเข็มคุรุสภาสดุดีทองคำ ให้แก่คณะกรรมกาคุรุสภา ซึ่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ส.ต.ง.) มีความเห็นว่า เป็นการดำเนินการไม่ถูกต้องและผิดวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการฯดังกล่าว ดังนั้น ที่ประชุมจึงให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงโดยเร็ว และ 2.กรณีการปรับปรุงห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ และห้องสมุดคุณภาพมาตรฐานสากล วงเงิน 340 ล้านบาท ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งเป็นการดำเนินการจัดให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ.100 แห่ง โดยงบประมาณดังกล่าวเป็นงบฯลงทุน รวมค่าสิ่งปลูกสร้าง และครุภัณฑ์ร่วมอยู่ด้วย แต่คณะทำงานที่ลงไปตรวจสอบ พบว่า โรงเรียนส่วนใหญ่ให้ข้อมูลว่า มีผู้ประสานงานมาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.)ในพื้นที่นำเสนอรายการวัสดุอุปกรณ์ของโครงการโดยมี สพฐ.เป็นผู้จัดสรรงบฯ แต่ไม่ได้กำหนดสเปค หรือ รายละเอียดให้ โดยมอบให้โรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการเอง ซึ่งโรงเรียน 7 แห่งคืนเงิน เพราะไม่อยากทำและไม่มีความประสงค์จะดำเนินการตามโครงการฯดังกล่าว ซึ่งเบื้องต้นคณะทำงาน สรุปว่ามีความผิด ทำไม่ถูกต้อง ไม่เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ ทั้งนี้ พล.อ.สุรเชษฐ์ ได้ย้ำให้คณะกรรมการชุดต่างๆที่ตั้งขึ้น เพื่อตรวจสอบกรณีทุจริต ปฎิบัติงานแก้ปัญหาโดยเร็ว และหากพบคณะกรรมการชุดใดทำงานล่าช้าจะดำเนินการขั้นเด็ดขาด

ขอขอบคุณข่าวสาร/ข้อมูลดีๆ จากเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์


ร่วมแสดงความคิดเห็น
Previous Postวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ


Next Postสกอ.ปูพรมตรวจหลักสูตร ป.เอกไร้คุณภาพทั่วประเทศสกอ.ปูพรมตรวจหลักสูตร ป.เอกไร้คุณภาพทั่วประเทศ ~


…..


เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน น.ส.อาภรณ์ แก่นวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้สำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยทั้งรัฐและเอกชน ที่เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอก เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบมหาวิทยาลัยที่มีปัญหาและได้รับการร้องเรียนก่อน จากนั้นจะขยายครอบคลุมไปให้ทุกมหาวิทยาลัยและทุกหลักสูตรของระดับปริญญาเอก เพราะ สกอ.จะไม่ปล่อยให้มีดอกเตอร์จำนวนมาก แต่ไม่มีคุณภาพ ส่วนความคืบหน้ากรณีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) ที่เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2,500 คน เกินจำนวนที่แจ้ง สกอ.เพียง 500 คนนั้น สกอ.ทำงานร่วมกับทางคุรุสภาในการตรวจสอบ และจะเสนอรัฐมนตรีว่าการ ศธ.เร็วๆ นี้

ขอขอบคุณข่าวสาร/ข้อมูลดีๆ จากเว็บไซต์มติชนออนไลน์


ร่วมแสดงความคิดเห็น
Previous Postเร่งเช็คบิล 611 คดีทุจริตใน ศธ.


Next Postผุดมาตรการใหม่ตัดตอนอาชีวะตีกันผุดมาตรการใหม่ตัดตอนอาชีวะตีกัน ~


…..

“บิ๊กหนุ่ย” เผย สอศ.วางมาตรการใหม่แก้ปัญหาอาชีวะตีกัน สกัดรุ่นพี่หัวรุนแรงห้ามเข้าสถานศึกษา ชักจูงรุ่นน้องก่อเหตุ ด้านเทคนิคดอนเมืองประกาศปิดเรียนเพิ่มอีก 3 วัน หลังคู่อริโพสต์คลิปท้าทายผ่านโซเซียล

วันนี้ (15 มิ.ย.) พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวถึงการแก้ปัญหานักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาก่อเหตุทะเลาะวิวาท ว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้กำหนดมาตรการแก้ปัญหาดังกล่าวออกมาใหม่ โดย สอศ.จะร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ เพื่อร่วมกันปฎิบัติงานอย่างเข้มข้น และแบ่งนักศึกษาในวิทยาลัยออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มปกติ กลุ่มเฝ้าระวัง และกลุ่มเฝ้าระวังพิเศษ เพื่อจัดทำรายชื่อส่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจรับทราบ หากนักศึกษาคนใดไม่มาเรียน หรือ เข้าเรียนสาย ก็จะโทรศัพท์แจ้งให้ผู้ปกครองรับทราบติดตามตัวอย่างใกล้ชิด รวมถึงป้องกันไม่ให้รุ่นพี่เข้ามาในสถานศึกษาอย่างเด็ด โดยเฉพาะรุ่นพี่ที่เรียนไม่จบการศึกษา เพื่อไม่ให้มาชักจูงรุ่นน้องก่อเหตุ ซึ่งกลุ่มนี้ต้องมีเฝ้าระวังพิเศษ และเมื่อเกิดเหตุทะเลาะวิวาทผู้บริหารจะต้องเข้าพื้นที่ทันที พร้อมให้วิทยาลัยอาชีวศึกษากลุ่มเสี่ยงเขียนแผนการแก้ปัญหาดังกล่าวให้รัดกุมมากกว่าเดิมด้วย

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้จะให้นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 1 ในวิทยาลัยกลุ่มเสี่ยง จำนวน 850 คน มาเข้าค่ายฝึกอบรมละลายพฤติกรรมด้วย เพราะเด็กที่ก่อเหตุส่วนใหญ่จะเป็นเด็ก ปวช.1 ที่เป็นผู้กระทำและถูกกระทำเอง ส่วนอีกแนวทางที่มีการดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2558 คือ ให้เด็กกลุ่มเสี่ยงเข้าโครงการทวิภาคีไปทำงานกับภาคเอกชน เรียนแล้วมีรายได้ เนื่องจากโครงการนี้สามารถลดการก่อเหตุนักศึกษาทะเลาะวิวาทได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งกำชับให้ สอศ.ไปหาข้อมูลมาให้ชัดเจน เพื่อขยายผลให้วิทยาลัยอาชีวศึกษากลุ่มเสี่ยงเข้าร่วมโครงการทวิภาคีมากขึ้น


ต่อข้อถามว่าแม้จะมาตรการใหม่ๆออกมา หากเด็กก่อเหตุรุนแรงอีก จะมีมาตรการขั้นเด็ดขาดมากกว่านี้หรือไม่ พล.อ.ดาว์พงษ์ กล่าวว่า ตนเชื่อว่ากฎหมายมีความรุนแรงอยู่แล้ว และเจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินคดีกับเด็กที่ก่อเหตุอย่างจริงจัง ส่วนที่มีผู้เสนอว่าให้ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ทหารเข้ามาช่วยอีกแรงนั้น ตนเห็นว่ายังไม่ถึงขั้นตอนนั้น

ด้าน ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กอศ.) กล่าวว่า กรณีความขัดแย้งระหว่างวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี นั้น ได้รับรายงานจาก นายณัชธร ทองดินเปรียง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ว่า ขณะนี้สถานการณ์ยังไม่มีความปลอดภัยสำหรับนักเรียน นักศึกษา เนื่องจากเหตุการณ์ยังไม่คลี่คลายไปในทางที่ดี จึงได้ประกาศหยุดเรียนเพิ่มอีก 3 วัน คือ ในวันที่ 15-17 มิ.ย.นี้ ทั้งนี้ เหตุผลที่ทำให้วิทยาลัยต้องตัดสินใจปิดเรียนเพิ่ม เพราะมีการโพสต์คลิปท้าทายกันผ่านทางโซเซียล จึงจำเป็นต้องป้องกันไว้ก่อน ซึ่งหลังเกิดเหตุดังกล่าวทาง สอศ.ได้จัดชุดเจ้าหน้าที่ติดตามเนื้อหาในสื่อออนไลน์ว่ามีการท้าทาย หรือ นัดก่อเหตุทะเลาะวิวาทระหว่างกันหรือไม่ เพื่อจะได้หาทางสกัดก่อนเกิดเหตุ อย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เอาจริงเอาจังกับการแก้ปัญหาดังกล่าว โดยนอกจากจะส่งหน่วยคอมมานโดลงคุม 6 เส้นทางเสี่ยง เพื่อแก้ปัญหาการก่อเหตุทะเลาะวาทของนักเรียน นักศึกษาในช่วงเปิดเทอมแล้ว ยังส่งตำรวจนครบาลและตำรวจภูธรลงไปประกบตัวรุ่นพี่ที่เป็นหัวโจกเพื่อทำความ เข้าใจอีกทางหนึ่งด้วย.

ขอขอบคุณข่าวสาร/ข้อมูลดีๆ จากเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์


ร่วมแสดงความคิดเห็น
Previous Postสกอ.ปูพรมตรวจหลักสูตร ป.เอกไร้คุณภาพทั่วประเทศ


Next Post“บิ๊กตู่”งัด ม.44 จัดเรียนฟรี 15ปี”อนุบาล-ม.6”“บิ๊กตู่”งัด ม.44 จัดเรียนฟรี 15ปี”อนุบาล-ม.6” ~


…..

นักเรียน-ผู้ปกครอง เฮ!!! หัวหน้าคสช. ใช้ ม.44 จัดเรียนฟรี 15 ปี ตั้งแต่อนุบาล ถึง ม.6 สั่ง ศธ.เร่งปรับปรุงกฎหมาย เสนอครม.ภายใน 6 เดือน

เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่คำสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2559  เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ตามที่กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติกําหนดให้รัฐ ต้องจัดให้บุคคลได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 12 ปี  หัวหน้า คสช.พิจารณาแล้วเห็นว่า เรื่องนี้สอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษาของคสช. และนโยบายปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาล  จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557  ให้ดำเนินการดังนี้ คือ “ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา” หมายความว่า งบประมาณที่รัฐจัดสรรให้แก่ หรือผ่านทางสถานศึกษา หรือผู้จัดการศึกษาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี “การศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี” หมายความว่า การศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) (ถ้ามี) ระดับประถมศึกษา จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. 3) หรือเทียบเท่า และให้หมายความรวมถึงการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์ด้วย “การศึกษาพิเศษ” หมายความว่า  การจัดการศึกษาให้แก่บุคคลซึ่งมีความผิดปกติอย่างหนึ่งอย่างใด และ “การศึกษาสงเคราะห์” หมายความว่า การจัดการศึกษาให้แก่เด็กที่ตกอยู่ในภาวะยากลําบาก หรืออยู่ในสถานภาพที่ด้อยกว่าเด็กทั่วไป

นอกจากนี้ ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานดําเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  ให้ รมว.ศึกษาธิการโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี (ครม.)กําหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี เพื่อเสนอตามกระบวนการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี และค่าใช้จ่าย การเรียนการสอน  ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน  ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  และค่าใช้จ่ายอื่นตามที่ครม.เห็นชอบ


ทั้งนี้ให้กระทรวงศึกษาธิการจัดทําหรือปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อนํามาใช้แทน และขยายผลต่อจากคําสั่งนี้แล้วเสนอ ครม.พิจารณาภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่คําสั่งนี้ใช้บังคับ  อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว ให้รมว.ศึกษามีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาด  รวมถึงให้อัตราค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีผลใช้อยู่ในวันก่อนวันที่คําสั่งนี้ใช้บังคับ  ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะมีการกําหนดอัตราค่าใช้จ่ายสําหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่  15 มิ.ย. พ.ศ. 2559 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคสช

ขอขอบคุณข่าวสาร/ข้อมูลดีๆ จากเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์


ร่วมแสดงความคิดเห็น
Previous Postผุดมาตรการใหม่ตัดตอนอาชีวะตีกัน


Next Postอาจารย์ครุฯ จุฬาฯ ยอมขอโทษ หลังเหยียดหน้าตาเนติวิทย์ นิสิตคณะรัฐศาสตร์อาจารย์ครุฯ จุฬาฯ ยอมขอโทษ หลังเหยียดหน้าตาเนติวิทย์ นิสิตคณะรัฐศาสตร์ ~


ขอบคุณข้อมูลจาก : มติชนออนไลน์

ภายหลังจากมีบัญชีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง ซึ่งปรากฎชื่อเจ้าของบัญชีคือ ดร.เปรม สวนสมุทร อาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 59 ได้ปรากฎโพสต์ข้อความในบัญชีเฟซบุ๊กดังกล่าว โดยมีการกล่าวถึง นายเนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล หรือ แฟรงค์ กรณีแอดมิชชั่นติดคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ซึ่งระบุข้อความว่า “เรื่องการเมืองและการเคลื่อนไหวไม่ Comment แต่หน้าตาของพี่แกนี่มันจิทำให้อัตลักษณ์ของชาวจุฬาฯ เป็นที่เคลือบแคลงต่อสาธารณชน ขอเรียกร้องให้เพิ่มช่อง “หน้าตาแสดงอัตลักษณ์ของชาวจุฬาฯ” เป็นส่วนหนึ่งของคะแนนสัมภาษณ์ ด้วยน้ำหนักคะแนน50% ดีนะไม่มาครุ (ครุศาสตร์) ไม่งั้นคณะหมอง”


จนเกิดกระแสวิจารณ์เป็นอย่างมาก ก่อนที่เจ้าของเฟสบุ๊กจะปิดเฟสบุ๊กไป นั้น

วันนี้ (15 มิ.ย.) ดร.เปรม ได้โพสต์เฟสบุ๊ก Pram Sounsamut ขอโทษต่อเหตุการร์ที่เกิดขึ้น ระบุว่า

เรียนทุกท่าน กระผมได้ทบทวนการแสดงความคิดเห็นบน Facebook ส่วนตัว เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 แล้ว ตระหนักได้ว่า เป็นการแสดงความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสม และอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อหลายบุคคลหลายฝ่าย กระผมจึงต้องขออภัยเป็นอย่างสูงต่อการแสดงความคิดเห็นดังกล่าว


ร่วมแสดงความคิดเห็น

ทำไมประดู่ยักษ์ล้มทำลิงตาย52 ตัว อีก4 ตัวรอดตายหวุดหวิด ~


ขอบคุณข้อมูลจาก : มติชนออนไลน์

why-falling-tree-monkey-death


กรณีที่นายรังสรรค์ คุ้มตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาวงกต รุจิรวงศ์ศาราม ต.เขาวงกต อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี พาเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ พบมีซากลิงแสม ทั้งตัวผู้ตัวเมีย ตลอดจนลูกลิงจำนวน 52 ตัว นอนตายเกลื่อนพื้น พร้อมกับต้นประดู่ยักษ์อายุเกือบ 30 ปี ที่โค่นล้มลง โดยลิงแสมที่ตายทั้งหมด เคยอาศัยอยู่บนต้นประดู่ดังกล่าว ตรวจพบว่า มีลิงรอดตายเพียง 4 ตัว จากบรรดาลิงที่เคยอาศัยอยู่บนต้นประดู่ต้นนี้ เบื้องต้น คาดการณ์ว่าลิงทั้งหมดถูกไม้ล้มทับตายนั้น

วันที่ 15 มิถุนายน นายสัตวแพทย์ (นสพ.) อลงกรณ์ มหรรณพ นายสัตวแพทย์อาวุโส ประจำสำนักพระราชวัง กล่าวว่า โดยสัญชาตญาณของลิงแล้วเป็นสัตว์ที่ฉลาดและมีความคล่องแคล่ว ว่องไวในการเคลื่อนไหวอย่างมาก จึงเป็นไปไม่ได้ว่า จู่ๆ ต้นไม้โค่นล้มลงแล้ว จะทับลิงตายเป็นจำนวนมากมายเกือบหมดทั้งฝูงขนาดนี้

“หมอเชื่อว่าสาเหตุที่ลิงตาย น่าจะเป็นเพราะเกิดฟ้าผ่าต้นไม้ กระแสไฟฟ้านับแสนโวลต์ที่ผ่าลงมา จะเป็นสาเหตุให้ลิงตายมากกว่าจะตายเพราะถูกต้นไม้ทับ เพราะหากเป็นเพียงแค่ต้นไม้ล้มธรรมดา จะไม่มีลิงตัวไหนตายแน่นอน เพราะมันเป็นสัตว์ที่มีความคล่องตัวสูง ต้นไม้ล้มมันหนีทันอยู่แล้ว แต่นี่เป็นเพราะฟ้าผ่า ลิง และสัตว์ทุกตัว แม้กระทั่งหนอนตัวเล็กตัวน้อย ที่อยู่ใต้เปลือกไม้ หรือนก ตายหมด เพราะกระแสไฟจากฟ้าผ่าสูงมาก ทั้งนี้ ต้นประดู่ต้นดังกล่าวน่าจะอยู่ในตำแหน่งที่เป็นสายล่อฟ้าอย่างดี” นสพ.อลงกรณ กล่าว

เมื่อถามว่า หากเป็นเช่นนั้นจริง แล้วทำไมมีลิงรอดตาย 4 ตัว นสพ.อลงกรณ์กล่าวว่า ก่อนจะเกิดฟ้าผ่าจะมีฟ้าแลบ ฟ้าร้องก่อน และลิง 4 ตัวที่รอดตายนั้น น่าจะอยู่บริเวณต้นไม้ริมนอกๆ คาดว่าเมื่อได้ยินเสียงฟ้าร้องอาจจะตกใจ กระโดดออกมาจากต้นไม้ ก่อนที่ฟ้าจะผ่าลงมา เป็นเหตุให้รอดตายอย่างหวุดหวิด ซึ่งถือว่าโชคดีอย่างมาก


ร่วมแสดงความคิดเห็น